pederin.orgpederin.org | Personal Web site of Ivan Pederin

pederin.org Profile

pederin.org

Title:pederin.org | Personal Web site of Ivan Pederin

Description:pederin.org | Personal Web site of Ivan Pederin pederin.org Home About Bibliography Contact Velikosrpska politika u jednom izvje??u austrijske vojne obavje?tajne slu?be u Boki uo?i rata 24/08/13 / Iva

Keywords:

Discover pederin.org website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

pederin.org Information

Website / Domain: pederin.org
Website IP Address: 146.255.47.1
Domain DNS Server: ns02.domaincontrol.com,ns01.domaincontrol.com

pederin.org Rank

Alexa Rank: 0
existsite Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

pederin.org Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue: $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors: 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

pederin.org Keywords accounting

Keyword Count Percentage

pederin.org WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control max-age=3600
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Tue, 20 Feb 2018 03:04:35 GMT

pederin.org Traffic Sources Chart

pederin.org Alexa Rank History Chart

pederin.org aleax

pederin.org Html To Plain Text

pederin.org | Personal Web site of Ivan Pederin pederin.org Home About Bibliography Contact Velikosrpska politika u jednom izvje??u austrijske vojne obavje?tajne slu?be u Boki uo?i rata 24/08/13 / Ivan Pederin / Boka je u XIX. st. bila napu?ena Hrvatima i Srbima, ali je tijekom sveg XIX. st. bila podru?je prema kojem je stremila Crna Gora u svom ekspanzionizmu koji se do 1972., kad je Crna Gora postala austrijski protektorat, stavljao na ?elo velikosrpskog pokreta ?to je krajem XIX. st. Crnu Goru dovelo u ?estoku opreku sa Srbijom koja je dosegla svoj vrhunac 1919., kad je srpska vojska na ?elu s generalom Petrom Pe?i?em sprije?ila povratak izbjeglom kralju Nikolu i izvr?ila ne?uvene zlo?ine u Crnoj Gori.[1] U doba poslije aneksijske krize velikosrpska promid?ba je ja?ala u Hrvatskoj, Srbi u Hrvatskoj osnovali su urotni?ko dru?tvo pa su pohvatani i izvedeni pred sud u zagreba?kom veleizdajni?kom procesu koji nije bio montiran.[2] Sli?no je bilo i Boki, pa je to pobudilo kapetana linijskog broda, kasnije kontra-admirala Eduarda K?rbera da napi?e povjerljivo izvje??e obavje?tajnoj slu?bi c. i kr. vojske. U nedatiranom izvje??u je op?irno pisao o namjesni?kom savjetniku Emanuelu von Budisavljevi?u i njegovom sinu (ina?e stricu Jovanke Budisavljevi?) pa je tra?io da se izvje??e ne proslijedi bliskom Budisavljevi?evom prijatelju domar?alu (Feldmarschall-Lieutenant) Lotharu Edler von Hortstein. Izvje??e se nalazi u ostav?tini domar?ala Marijana Vare?anina baruna von Vare? koji je u to doba bio poglavar zemaljske vlade u Sarajevu. Njegova ostav?tina danas se nalazi u be?kom Kriegsarchivu. Continue reading → Promemorija domar?ala Marijana Vare?anina o talijanskoj infilitraiciji u Dalmaciju i Istru 24/08/13 / Ivan Pederin / U c. k. vojsci bila je zamjetna i utjecajna skupina hrvatskih ?asnika. Na ?elu te skupine bio je grof Josip Jela?i?. Jela?i? je kao barun i bojnik slu?bovao u Zadru i bio ?ef austrijske vojne ?pijuna?e u Bosni.[1]Bilo je to jedno od najodgovornijih i najutjecajnijih mjesta u austrijskoj vojsci i politici jer je jugoistok bio klju?no pitanje austrijske politike, a njegovo zna?enje je raslo. Jela?i? je u tome morao sudjelovati, a kasnije je postao ?elnikom ilirizma, ugu?io je revoluciju u Be?u, gu?io je u Ma?arskoj, a jedna i druga revolucija bile su velika opasnost ne samo za opstojnost Carevine nego i za hrvatski narod o ?ijem se nezadovoljstvu u Carevini malo mo?e re?i, a ne mo?e se mnogo re?i ni o nezadovoljstvu ostalih naroda u Carevini osim Talijana i Ma?ara ?ija je revolucija tra?ila obnovu krune sv. Stjepana s ugnjetavanjem nema?arskih naroda koje se nastojalo odnaroditi. Continue reading → Srbija u doba aneksije Bosne i Hercegovine 24/08/13 / Ivan Pederin / (Prema spisima austro-ugarske ambasade u Beogradu) Austro-Ugarska je anektirala Bosnu i Hercegovinu 1908. jer se bojala da mladoturci ne bi tra?ili ponovnu uspostavu turskog suvereniteta nad tom zemljom s kojom je Austro-Ugarska upravljala temeljem odluke berlinskog kongresa 1878. Mladotursku revoluciju su, ?ini se, nadahnuli masoni, a masoni su nadahnuli i burne doga?aje 1903. Petar I. Kara?or?evi? bio je mason, a tako?er Ja?a Prodanovi?,, Ljuba Davidovi?, Ante Trumbi?, Frano Supilo, Franko Poto?njak, Josip Smodlaka, Milan Marjanovi?, Kossuth Ferenc, Wekerle Sandor, Polony Geza.[2] Aneksija je razjarila Srbiju, ali je Srbiju razjarila i okupacija. Pa ipak Srbija nije ni u jednom ni u drugom slu?aju ni?ta poduzela jer je bila pod austro-ugarskim suverenitetom temeljem tajnog sporazuma 1881. Continue reading → Balkan 1903. u izvje??ima austro-ugarske ambasade u Beogradu 24/08/13 / Ivan Pederin / 1903. bila je burna godina u kojoj se Austrija ozbiljno suo?ila s talijanskom iredentom.[1] Te godine do?ao je u Srbiji na vlast Petar Kara?or?evi?. On se borio 1876. u bosansko-hercegova?kom ustanku pod imenom Petar Mrkonji?. Kasnije se borio u francusko-pruskom ratu 1870. gdje je upoznao generala Paula Peignéa, ?to je kasnije postao Veliki me?tar Velike lo?e Francuske. I Petar Kara?or?evi? bio je mason, a kad je postao srpski kralj bio je ve? mason vrlo visokog stupnja. Masonerija je pak u XIX. st. bila zakleti neprijatelj Austrije. Austrija je s njom vodila duge ?pijuna?ne ratove koji su zavr?ili pobjedom austrijske c. k. Visoke Policije kako se zvala njezina politi?ka policija, odnosno ?pijuna?a. Masonerija nikad nije bila dopu?tena u Austriji, ali je bila dopu?tena u Ma?arskoj. Continue reading → Nesporazumi Dvora, prava?a i socijalista u Dalmaciji o mijeni stolje?a 22/08/13 / Ivan Pederin / O mijeni stolje?a prava? Prvislav Grisogono, osnovao je uSplitu jednu prava?ku skupinu koja je tra?ila sjedinjenje svih hrvatskih zemalja, ali u okviru krune sv. Stjepana. ?lanovi ove skupine ka?njeni su globom jer su time povrijedili dualisti?ko ure?enje Carevine i ustav. Istodobno se u Splitu pojavila i socijaldemokracija, ali pod talijanskim vodstvom pa je tako predsjednik bio Gioachino Lazzari, a dopredsjednik Giacomo Gabri?. Nema podataka da bise oni u to doba vezivali sa talijanskom iredentom, kao ?to su to u?inili1919. Die Mi?verst?ndnisse der Rechtspartei und der Sozialdemokratie in Dalmatien mit dem Wiener Hof Um die Jahrhundertwende gründete in Split Prvislav Grisogono, ein Mitglied der Rechtspartei eine Absplitterung dieser Partei, die die Errichtung von Gro?kroatien, also die Vereinigung aller von Kroaen bewohnten L?nder im Rahmen der Steph+anskrone anstrebte. Da er die dualistische Konstitution der Monarchie mit diesem Streben verletzte, wurde er mit einer Geldbu?e mit seinern Anh?ngern belegt. I malintesi dei socialisti ed il partito di diritto in Dalmazia con la Corte di Vienna Verso la fine del Ottocento Prvislav Grisogono, un membro del partito di diritto a Split (Spalato). Questo gruppo politico ambiva l’unione di tutte le terre abitate di Croati nel quadro della Corona di Santo Stefano d’Ungheria. Era un urto contro l’ordinamento dualistico della Monarchia e Grisogono ebbe una multa con i suoi seguaci. In pari tempo il socialismo fece la sua apparizione a Spalato dove fù spalleggiato dal socialismo italiano. Il presidente di questo gruppo era Giachino Lazzari ed il suo sostituto Giacomo Gabric. Comunque in questo gruppo non si notano simpatie per il irredentismo italiano, ma queste si notano nel 1919. Continue reading → Rije?ka rezolucija i predve?erje aneksije Bosne i Hercegovine u spisima austro-ugarske ambasade u Beogradu 22/08/13 / Ivan Pederin / Osvit, 2005. br.1-2. str. 29-42. Rije?ka rezolucija bila je neuspjeh, jedan dio dalmatinskih politi?ara nije je htio ni potpisati, neki su je potpisali, ali rezolucija je ostala bez rezultata. Me?utim, Hrvatska politika mijenjala se u to doba naglo i neprestano, tra?ile su se i nalazile stalno nove mogu?nosti i kovali novi planovi i savezi. Stranka prava do?ivjela je rascjep u Dalmaciji i ponovno ujedinjenje.[1] Me?utim, ve? po?etkom 1907. raspalila se raspra oko Bosne i Hercegovine koju je austro-ugarska ambasada u Beogradu budno pratila tako ?to je...

pederin.org Similar Website

Domain WebSite Title
robertmichaud.com Robert Michaud's Personal Web Site
michaelhorowitz.com Michael Horowitz - Personal Web Site
louismarcoux.com Louis Marcoux's Personal Web Site
iangraham.org Ian Graham's Personal Web Site
robertobeccari.it Roberto Beccari Personal Web Site
ivanbayross.com The Ivan Bayross Personal Website Great Training Available
julesperry.com julesperry.com - The Personal Web Site of Julian Perry
rickandlynne.com Rick and Lynne Robinson Personal Web Site
stefan-wilhelm.net Stefan Wilhelm - My personal web site
euphiola.net Euphiola | Professional & Personal Web Site of Allen Lawless
glump.net Glump.net | Brendan Kidwell's personal web site
hamwaves.com Hello and welcome to my personal web site!
doclindsay.com Welcome to the Personal Web Site of Robert G
birdsnest.com birdsnest.com - The Personal web site of Richard Bird
jabrams.com Personal Web Site of Entrepreneur Jonathan Abrams
jonahlee.com Jonah Lee Walker's Personal Web Site
rickroot.com Rick Root's Personal Web Site and Blog
likealunatic.jp Like@Lunatic | Naoki Sekiguchi's personal Web site.